Algemene voorwaarden van Vereniging Samen Bevallen

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zwangerschapscursus Samen Bevallen. De vereniging Samen bevallen, verzorgt de complete zwangerschapscursus Samen Bevallen. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot het volgen van een minicursus, een weekendcursus, een privécursus en een herhalingscursus. Alle cursussen worden hierna aangeduid als ‘de cursus’.

Artikel 2. Begripsbepalingen

Zwangerschapsdocent: Een gecertificeerde docent van de vereniging Samen Bevallen
Cursist: De zwangere vrouw en haar partner die zich hebben ingeschreven voor een Cursus Samen Bevallen en van wie de inschrijving bevestigd is
CAP: Centraal Aanmeld Punt
ZIO: Zwangerschapsdocent in opleiding

Artikel 3. De cursus

De cursus wordt gegeven door een zwangerschapsdocent van de vereniging Samen Bevallen. De zwangerschapsdocent bepaalt op welke datum en op welke dag de cursus start. De zwangerschapsdocent maakt dit voorafgaand aan de cursus bekend.

De complete cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal drie en maximaal zes zwangeren en hun partners. De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten voor de bevalling en één terugkommoment na de bevalling. Een uitzondering hierop is mogelijk indien er sprake is van een groep van minder dan drie zwangeren en hun partners.

De minicursus wordt gevolgd in een groep van minimaal twee en maximaal vier zwangeren en hun partners. De minicursus bestaat uit vier bijeenkomsten voor de bevalling. In overleg kan de zwangerschapsdocent besluiten een terugkombijeenkomst na de bevalling te houden.

De privécursus bestaat uit minimaal zes uur tot maximaal acht uur, verdeeld over drie tot vier bijeenkomsten en wordt gegeven aan één zwangere met partner.

De weekendcursus wordt gevolgd in een groep van minimaal twee en maximaal zes zwangeren en hun partners. De weekendcursus start op vrijdagavond en wordt zondagmiddag afgesloten. Het gehele weekend vindt plaats op een externe locatie.

Een herhalingscursus kan worden gegeven aan één zwangere en haar partner privé of aan een groep zwangeren en hun partners, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Het aantal uren en/of bijeenkomsten kan in overleg worden vastgesteld.

Artikel 4. Inschrijving

Inschrijving geschiedt bij een CAP van een regio. Een inschrijving kan niet worden voltooid indien de gegevens niet volledig zijn. Zodra de zwangerschapsdocent schriftelijk via mail of reguliere post heeft bevestigd dat de inschrijving heeft plaatsgevonden, is er een wederzijdse verbintenis tussen de vereniging Samen Bevallen en de cursist. De cursist is zowel de zwangere als haar partner.

Bij voldoende aanmeldingen wordt er een groep samengesteld. Alleen de inschrijving geeft geen garantie op het volgen van de cursus.

Artikel 5. Tarieven

De tarieven van de cursus verschillen per regio en zijn op te vragen bij het CAP of bij de zwangerschapsdocent waar de cursist de cursus wil volgen.

  • Een complete cursus kost tussen de € 180,- en € 225,- (inclusief inschrijfgeld of administratiekosten, kosten van de locatie en 21% BTW).
  • Een minicursus kost tussen de € 140,- en € 170,- (inclusief inschrijfgeld of administratiekosten, kosten van de locatie en 21% BTW).
  • Voor de privécursus geldt een uurtarief tussen de € 40,- en € 50,- (inclusief inschrijfgeld of administratiekosten, kosten van de locatie en 21% BTW, exclusief eventuele reiskosten).
  • Voor de privé herhalingscursus geldt hetzelfde uurtarief als de privécursus.
  • Een groepsherhalingscursus kost tussen de € 35,- en € 45,- per stel bij bijeenkomst (inclusief inschrijfgeld of administratiekosten, kosten van de locatie en 21% BTW).
  • De weekendcursus verschillen in kosten, vanwege de overnachtingen, ontbijt en lunch. De kosten voor alleen de cursus liggen tussen de € 200,- en € 250,-. Kijk voor de verschillende locaties en totale kosten op de website van de vereniging Samen Bevallen: www.samenbevallen.nl.

(Prijswijzigingen voorbehouden).

Artikel 6. Betaling

De wijze van betaling verschilt per regio. De wijze van betaling wordt bepaald door het CAP. Bij de inschrijving wordt de cursist op de hoogte gebracht van de wijze van betaling. Na de bevestiging van inschrijving is het volgen van de cursus definitief, tenzij er annulering plaatsvindt, zie hiervoor artikel 7 en 8. Wanneer de verschuldigde bedragen niet tijdig worden voldaan, zal een herinnering gezonden worden.

Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun zorgverzekeraar om een vergoeding aan te vragen. De cursisten dienen zelf in de polisvoorwaarden van hun verzekeraar te raadplegen of (een deel van) de cursus vergoed wordt. De vereniging Samen Bevallen heeft hier geen enkele invloed op en kan geen garantie geven dat (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Artikel 7. Annulering door de cursist

Wanneer een cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient hij/zij het CAP of de zwangerschapsdocent hiervan direct op de hoogte te stellen. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of op een andere locatie.

Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd met uitzondering van de administratiekosten of het inschrijfgeld.

Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld + administratiekosten of inschrijfgeld verschuldigd.

Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Bij annulering vanwege een vroeggeboorte vóór de start van de cursus worden er geen kosten in rekening gebracht of het betaalde cursusgeld (inclusief administratiekosten en inschrijfgeld) geretourneerd.

Artikel 8. Annulering door de vereniging Samen Bevallen

De vereniging Samen Bevallen en/of de zwangerschapsdocent behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld + administratiekosten of inschrijfgeld worden geretourneerd.

De zwangerschapsdocent zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie of in een andere samenstelling.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

De zwangerschapsdocent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van de vereniging Samen Bevallen en/of de zwangerschapsdocent. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten die verband houden met de cursus worden door de vereniging Samen Bevallen en/of de zwangerschapsdocent voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de vereniging Samen Bevallen en/of de zwangerschapsdocent mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op een enige andere wijze worden verveelvoudigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Deelname aan de cursus is voor eigen risico. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is.

Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de cursus of door het volgen van de cursus, wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging Samen Bevallen valt.

Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 12. Stagiaires

Het is mogelijk dat tijdens (een deel van) de cursus een ZIO, kraamverzorgende of verloskundige in opleiding aanwezig is. Ook kan (een deel van) de cursus worden gegeven door een ZIO. Indien (een deel van) de cursus wordt gegeven door een ZIO zal dit altijd gebeuren onder supervisie en verantwoordelijkheid van een gecertificeerde zwangerschapsdocent. De cursist wordt voor aanvang van de cursus op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van een ZIO.

Artikel 13. Klachten

Indien een cursist een klacht heeft, kan hij/zij deze klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van de vereniging Samen Bevallen.

"Toen wij wisten dat wij voor het eerst ouders werden, besloten wij om een bevallingscursus te volgen. Via onze verloskundige kwamen we bij de cursus "samen bevallen". De eerste les was gelijk leuk en gezellig. Er werd door de zwangerschapsdocent tijd gemaakt om elkaar te leren kennen waardoor er gelijk een vertrouwde en ontspannen sfeer was. Ondanks dat we een paar lessen online moesten volgen, werd het er absoluut niet minder op. Er werd ook rekening gehouden met onze eigen wensen. Al met al een leuke cursus die goed geleid werd door de zwangerschapsdocent. We hebben er leuke contacten aan over gehouden en wij zouden deze cursus aanraden!"

Tineke en Junior