Privacy & disclaimer

Privacyverklaring van de vereniging Samen bevallen

De vereniging Samen Bevallen, gevestigd in Amersfoort, is verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Samen Bevallen
te Amersfoort
+316 177 781 67
info@samenbevallen.nl
www.samenbevallen.nl

Voor wie geldt deze privacyverklaring
Bij de vereniging Samen Bevallen gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze cursisten, leden en zwangerschapsdocenten. Deze verklaring geldt voor alle persoonsgegevens die we over jou als cursist, (aankomend) zwangerschapsdocent en / of abonnementhouder verkrijgen of anderszins Samen Bevallen website bezoekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De vereniging Samen Bevallen verwerkt persoonsgegevens voor de inschrijving en facturering van de zwangerschapscursussen en voor het bijhouden van de ledenadministratie. Deze gegevens worden door jullie aan ons versterkt door middel van het inschrijfformulier op de website en / of via een e-mail.

Bij de inschrijving voor een cursus komen jullie gegevens rechtstreeks bij het Centrale Aanmeldpunt. Zij stuurt jullie gegevens door naar jullie zwangerschapsdocent. Jullie gegevens worden niet verder gedeeld. Hieronder vinden jullie een overzicht van de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de zwangerschapscursussen:

 • Voor- en achternaam van zwangere en partner;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Uitgerekende datum;
 • Waar je onder controle bent;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door via het inschrijfformulier, e-mail en / of telefonisch.

Bij een inschrijving als (aankomend) zwangerschapsdocent of abonnementhouder zijn jouw gegevens in beheer van de ledenadministratie. Onderstaande gegevens hebben wij nodig voor de ledenadministratie.

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door via e-mail en / of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
De vereniging Samen Bevallen verwerkt jullie persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanbieden van onze cursussen;
 • Het vormen van groepscursussen;
 • Te bellen of e-mailen indien dit nodig is;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Zwangerschapsdocenten van Samen Bevallen met een eigen praktijk verwerken ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld voor de belastingaangifte;
 • Informeren over ontwikkelingen binnen Samen Bevallen.

Geautomatiseerde besluitvorming
De vereniging Samen Bevallen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de vereniging Samen Bevallen) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Het Centrale Aanmeldpunt, de zwangerschapsdocenten, het Landelijke Informatie Punt en / of andere vrijwilliger van de vereniging Samen Bevallen bewaren jullie persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jullie gegevens worden verzameld.

Het Centrale Aanmeldpunt bewaart de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam van zwangere en partner;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Uitgerekende datum;
 • Waar je onder controle bent;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door via het inschrijfformulier, e-mail en / of telefonisch.

Deze gegevens worden verwijderd, nadat de inschrijving is doorgegeven aan de zwangerschapsdocent.

Zwangerschapsdocenten bewaren de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam van zwangere en partner;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Uitgerekende datum;
 • Waar je onder controle bent;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door via het inschrijfformulier, e-mail en / of telefonisch.

Deze gegevens worden verwijderd na het laatste cursusmoment.

Het Landelijke Informatie Punt, de ledenadministratie en / of een andere vrijwilliger van de vereniging van Samen Bevallen bewaart persoonsgegevens zolang het nodig is om een vraag, klacht en / of opmerking te beantwoorden.
Het kan hierbij gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door via e-mail en / of telefonisch.

Deze gegevens worden verwijderd zodra de vraag, klacht en / of opmerking is afgehandeld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De vereniging Samen Bevallen verkoopt jullie gegevens niet aan derden.

Wij zullen de gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De zwangerschapscursus Samen Bevallen kan gegeven worden door een zelfstandig ondernemer die de opleiding voor zwangerschapsdocent heeft gevolgd. Deze zwangerschapsdocenten zijn op de hoogte van deze werkwijze om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De voorwaarden van eigen praktijk van de betreffende zwangerschapsdocent is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens.  De vereniging Samen Bevallen ondersteunt de betreffende zwangerschapsdocent waar nodig.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Door het gebruik van de website Samen Bevallen laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

De vereniging Samen Bevallen gebruikt noodzakelijke cookies om de website te laten functioneren. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jullie gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jullie voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Op de website kunnen jullie aangeven welke cookie jullie accepteren. Daarnaast kunnen jullie je afmelden voor cookies door jullie internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunnen jullie alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jullie browser verwijderen.

Social Media
De vereniging Samen Bevallen neemt geen functionaliteiten van social media, zoals like buttons of pixels, op de Samen Bevallen website op. We hebben zelf profielen op social mediakanalen zoals Instagram en Facebook. Als je die volgt, leuk vindt of bekijkt, verschaf je ons en dat kanaal persoonlijke gegevens.

Als je via een social mediakanaal communiceert met Samen Bevallen, valt de registratie van onze communicatie binnen het domein van het gekozen kanaal en zijn de voorwaarden van dat kanaal van toepassing. Voor zover Samen Bevallen die gegevens verwerkt voor eigen doeleinden, is dit privacybeleid daarop van toepassing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jullie hebben het recht om jullie persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben jullie het recht om jullie eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jullie persoonsgegevens door de vereniging Samen Bevallen en heb jullie het recht om gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jullie bij het Centrale Aanmeldpunt, de zwangerschapsdocent, het Landelijke Informatie Punt en / of een andere vrijwilliger van Samen Bevallen een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die zij over jou beschikken in een computerbestand naar jullie of een ander, door jullie genoemde organisatie, te sturen.

Jullie kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jullie persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jullie toestemming of bezwaar op de verwerking van jullie persoonsgegevens sturen naar jullie contactpersoon.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jullie is gedaan, vraag ik jullie een kopie van je identiteitsbewijs, met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jullie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jullie privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jullie verzoek.

De vereniging Samen Bevallen wil jullie er tevens op wijzen dat jullie de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De vereniging Samen Bevallen neemt de bescherming van jullie gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We maken onder andere gebruik van fysieke (toegang)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden, bot-detectie en encryptie van data. Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

Als jullie het idee hebben dat jullie gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de vereniging Samen Bevallen via info@samenbevallen.nl.

Disclaimer Vereniging Samen bevallen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.samenbevalle.nl.  Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website en de informatie die tijdens de cursussen van Vereniging Samen Bevallen wordt gegeven, kan nooit als vervanging dienen van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals bijvoorbeeld (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, verloskundigen of (acute) geestelijke gezondheidszorg (geen uitputtende opsomming). De informatie op deze website, inclusief de informatie die tijdens de cursussen van Vereniging Samen Bevallen wordt gegeven, is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven of onthouden van medicatie. Het gebruik of (doen) toepassen van informatie die tijdens de cursussen van Vereniging Samen Bevallen wordt gegeven en op www.samenbevallen.nl wordt weergegeven is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Vereniging Samen Bevallen is niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.

Informatie van derden, producten en diensten

Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 15 juni 2021.

"We vinden het een ontzettend leuke en leerzame cursus. De bevalling zie ik niet meer als een obstakel, maar als een uitdaging, dus wat mij betreft is de cursus al geslaagd."

Erik en Eline