Privacy & disclaimer

Privacy verklaring Vereniging Samen bevallen

Allereerst beloven we je dat:

 • we transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we je persoonsgegevens verwerken
 • we je persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat we ze nodig hebben
 • we je persoonsgegevens niet verkopen
 • we passende technieken inzetten om je persoonsgegevens te beschermen
 • we bereikbaar en beschikbaar zijn als je met ons wil communiceren over je privacy bij Vereniging Samen Bevallen

Voor wie geldt dit privacybeleid

Bij Vereniging Samen Bevallen gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze cursisten, leden en zwangerschapsdocenten. Wil je meer weten over privacy bij Vereniging Samen bevallen? Hieronder hebben we alles voor je op een rijtje gezet. Dit beleid geldt voor alle persoonsgegevens die we over jou als cursist, lid of zwangerschapsdocent verkrijgen of anderszins doordat je de Samen Bevallen website bezoekt.

Voor welke doelen verwerkt Vereniging Samen Bevallen persoonsgegevens?

Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om ons contact met onze cursisten, leden en zwangerschapsdocenten goed te laten verlopen. We gebruiken we jouw persoonsgegevens nooit voor marketingdoeleinden.

Welke persoonsgegevens verwerkt Vereniging Samen Bevallen?

Vereniging Samen Bevallen verwerkt van jou de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, mailadres en andere gegevens die je aan ons doorgeeft bij het aanmelden via de website
 • Persoonsgegevens die je later aan ons geeft zoals je nieuwe adres
 • Feedbackgegevens, zoals persoonsgegevens die je invult op feedbackformulieren
 • Klantcontactgegevens, zoals e-mails die je verstuurt aan Vereniging Samen bevallen of aan een van de zwangerschapsdocenten

We bewaren geen automatisch gegenereerde persoonsgegevens, zoals IP-adressen, browsergegevens en zoekgedrag

Hoe komt Vereniging Samen bevallen aan persoonsgegevens?

Het grootste deel van de persoonsgegevens waarover wij beschikken wordt door jou als aanmelder voor de cursus Samen Bevallen zelf aangeleverd.

Samen Bevallen verwerkt geen automatisch gegenereerde informatie, zoals klikgedrag op onze site, je IP-adres en browsergegevens. We maken geen gebruik van cookies of soortgelijke technieken.

Ook foto’s, adresgegevens en overige kenmerken beschouwt Vereniging Samen bevallen als persoonsgegevens voor zover deze te herleiden zijn tot een individu. Vereniging Samen Bevallen verkrijgt deze gegevens door dat jullie dit zelf aanleveren.

We gebruiken je e-mailadres om alleen met jullie zelf te communiceren.  

Waarom verwerkt Vereniging Samen Bevallen persoonsgegevens?

Voor het verwerken van persoonsgegevens zijn verschillende wettelijke grondslagen: de reden waarom wij dit als vereniging mogen doen. Vereniging Samen bevallen gebruikt persoonsgegevens om voorbereidingen te treffen voor de cursus Samen Bevallen op grond van toestemming, of in sommige gevallen, om te voldoen aan een wettelijke plicht.

Vaak zal je ons persoonsgegevens geven om een Samen bevallen cursus te gaan volgen.  We verwerken je persoonsgegevens in de eerste plaats om die cursus te leveren en dus om uitvoering te geven aan onze overeenkomst. Oftewel: omdat we hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Indien je besluit een beoordeling van een zwangerschapsdocent achter te laten, dan verwerkt Vereniging Samen Bevallen je persoonsgegevens op grond van toestemming.

Cursistgegevens verwerken we op de eerste plaats om ons contact goed te laten verlopen, en daarnaast om onze diensten te verbeteren en dus om uitvoering te geven aan onze overeenkomst en tevens op grond van gerechtvaardigd belang.

Als je ons feedback geeft of ergens melding van maakt, heeft Vereniging Samen Bevallen een gerechtvaardigd belang om je gegevens te verwerken, omdat we hiermee onze diensten kunnen verbeteren.

We verwerken geen hierboven genoemde persoonsgegevens om hiermee statistieken te genereren en categorieën te bepalen of gerichte marketing kunnen uitvoeren.

Voor een selecte groep persoonsgegevens geldt dat we die verwerken omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens die worden gebruikt voor facturatie.

De gegevens van leden worden alleen gebruikt binnen de vereniging en dan overwegend om informatie te kunnen verstrekken rondom bijvoorbeeld symposia en bijscholingen en om het magazine te kunnen verzenden. Voor zwangerschapsdocenten geldt dat hun contactgegevens met hun toestemming ook op de site staan vermeld.

De volgende gegevens van de leden zijn bekend bij de ledenadministratie van Vereniging Samen Bevallen: Voorletters, voornaam, achternaam, adresgegevens, evt. telefoonnummer en geboortedatum en aanvang van het lidmaatschap.

Voor zwangerschapsdocenten hierbij aanvullend welke functie zij binnen de vereniging vervullen en in welke regio zij actief zijn als zwangerschapsdocent. Bij opzegging van het lidmaatschap zullen de gegevens aan het einde van het betreffende kalenderjaar definitief worden verwijderd.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verwerken, om je optimaal te bedienen of om aan onze wettelijke plichten te voldoen. We hanteren de volgende criteria bij het vaststellen van de bewaartermijnen:

 • Als je gebruik maakt van onze diensten bewaren we je persoonsgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van die dienst. Of tot het moment dat je ze wilt (laten) verwijderen.
 • Bij aanmelding geef je toestemming voor het ontvangen van e-mails en bewaren we je persoonsgegevens totdat je die toestemming intrekt. Zodra je dat doet, bewaart Vereniging Samen Bevallen nog wel persoonsgegevens die nodig zijn om aan te kunnen tonen wanneer je hebt deel genomen aan de cursus Samen Bevallen en wanneer je deze hebt afgerond.
 • Als je besluit een beoordeling te geven dan bewaard Vereniging Samen bevallen deze beoordeling maximaal 2 jaar of totdat jij zelf opdracht geeft om de beoordeling te vernietigen.
 • Persoonlijke gegevens waarover Vereniging Samen Bevallen beschikt worden maximaal 13 maanden bewaard.
 • Financiële informatie zoals facturen bewaren we zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Met wie deelt Vereniging Samen Bevallen persoonsgegevens?

We verkopen nooit persoonsgegevens aan derden.

Mocht het voorkomen dat (één of meerdere onderdelen van) Vereniging Samen Bevallen worden overgedragen aan een derde, dan kunnen als onderdeel van deze overname ook de persoonsgegevens die Vereniging Samen Bevallen verwerkt, worden overgedragen aan deze derde. Als deze situatie zich voordoet, zal Vereniging Samen Bevallen je hierover tijdig informeren via onze website www.samenbevallen.nl.

Hoe beveiligt Vereniging Samen Bevallen persoonsgegevens?

Om te voorkomen dat iemand anders je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. We maken onder andere gebruik van fysieke (toegang)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden, bot-detectie en encryptie van data. We laten deze beveiligingsmaatregelen toetsen door een professionele derde partij en vullen ze aan of scherpen ze aan waar nodig.

Hoe zit het met social media?

Vereniging Samen Bevallen neemt geen functionaliteiten van social media, zoals like buttons of pixels, op de Samen Bevallen website op. We hebben zelf profielen op social mediakanalen zoals Twitter, Instagram en Facebook; als je die volgt, leuk vindt of bekijkt, verschaf je ons en dat kanaal persoonlijke gegevens.

Als je via een social mediakanaal communiceert met Vereniging Samen Bevallen, valt de registratie van onze communicatie binnen het domein van het gekozen kanaal en zijn de voorwaarden van dat kanaal van toepassing. Voor zover Vereniging Samen Bevallen die gegevens verwerkt voor eigen doeleinden, is dit privacybeleid daarop van toepassing.

Hoe zit het met profiling?

Hier doet Vereniging Samen Bevallen niet aan.

Hoe zit het met linken naar websites van derden?

Op onze website kunnen ook diensten en informatie aangeboden worden door derden. De inhoud van onze linkpartners wordt niet beheerd door Vereniging Samen Bevallen, maar is van de derde partij die jou diensten of informatie aanbiedt op hun eigen site.  Zodra je door klik naar de site van onze link partners kom je direct bij de derde partij terecht en daarop zijn dan ook het privacy- en cookiebeleid van die derde van toepassing. Vereniging Samen Bevallen verwerkt deze persoonsgegevens niet.

Dus als op de Samen Bevallen website een link wordt getoond naar de website van een ander, dan is op je bezoek aan die website het privacy- en cookiebeleid van die ander van toepassing. Het privacybeleid van Vereniging Samen Bevallen geldt niet voor de gegevens die je daar achterlaat.

Wat zijn je rechten?

Jij hebt zelf de controle over je persoonsgegevens. Je hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. Je kunt je persoonsgegevens opvragen die je aan ons hebt door gegeven. Daarnaast kun je contact met ons opnemen om je persoonsgegevens die Vereniging Samen Bevallen van jou verwerkt kosteloos in te zien. Je kunt Vereniging Samen Bevallen ook verzoeken om je persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Bovendien kun je bezwaar maken tegen de verwerking, of ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over privacy bij Vereniging Samen Bevallen? Ben je het niet eens met het feit dat of de manier waarop Vereniging Samen bevallen persoonsgegevens van jou verwerkt? Of kom je graag in contact met ons? Stuur dan een e-mail naar info@samenbevallen.nl.

We nemen alle vragen, opmerkingen en verzoeken serieus en blijven graag met je in contact over jouw privacy bij Vereniging Samen bevallen, ook als je ergens niet tevreden over bent. Je hebt overigens ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is opgesteld op 15 juni 2021, en daarmee de 3e versie. Vereniging Samen Bevallen behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en raadt je aan om regelmatig op deze pagina te kijken. Wijzigingen in ons privacybeleid maken we bekend via onze website www.samenbevallen.nl

—–

Disclaimer Vereniging Samen bevallen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.samenbevalle.nl.  Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website en de informatie die tijdens de cursussen van Vereniging Samen Bevallen wordt gegeven, kan nooit als vervanging dienen van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals bijvoorbeeld (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, verloskundigen of (acute) geestelijke gezondheidszorg (geen uitputtende opsomming). De informatie op deze website, inclusief de informatie die tijdens de cursussen van Vereniging Samen Bevallen wordt gegeven, is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven of onthouden van medicatie. Het gebruik of (doen) toepassen van informatie die tijdens de cursussen van Vereniging Samen Bevallen wordt gegeven en op www.samenbevallen.nl wordt weergegeven is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Vereniging Samen Bevallen is niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.

Informatie van derden, producten en diensten

Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

Vereniging Samen Bevallen en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 15 juni 2021.

Lizzy: "Wij hebben de cursus heel fijn gevonden. Ik had me nog niet echt ingelezen, en zelfs met de versnelde (4 bijeenkomsten) cursus heb ik het idee dat ik nu goed ben voorbereid op de bevalling. Wat ik vooral fijn vond is dat het in praktische stappen ging, maar dat er ook veel ruimte was voor het oefenen en vragen. Je bereid je echt samen voor en weet waar en hoe je elkaar kan steunen."

Johannes vult nog aan: "Een stuk minder zweverig dan gedacht 😅"

Lizzy en Johannes